ОБЩИ УСЛОВИЯ


Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване на сайта и политика за поверителност преди да използвате уебсайта logise-bg.com.

В случай че не сте съгласни с всички Общи условия за ползване на сайта и политика за поверителност, моля, не използвайте сайта.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между уебсайта logise-bg.com, наричан за краткост “сайта” и всеки потребител на сайта.

Сайтът е собственост на “Логис Консултинг” ЕООД и е обект на закрила от българското законодателство в областта на интелектуалната собственост.

Сайтът НЕ е разработен с цел реклама и е създаден ЕДИНСТВЕНО с информационна цел!

ДАННИ ЗА “ЛОГИС КОНСУЛТИНГ” ЕООД:

Адрес на упражняване на дейността: гр.София, ул.Коста Лулчев 10В, ет.1, ап.19

ДАННИ ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ:

Адв. Петранка Петрова е вписана в регистъра на младшите адвокати към Адвокатска колегия гр. Шумен с личен №4600003897 и в Националния регистър за правна помощ под рег. № 7155.

Вписана в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен №425589 и Удостоверение за администратор на лични данни с № 425899.

ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Телефон: +359 898 580 541
E-mail: petiabpetrova@gmail.com
Уеб страница: https://advokat-petrova.com
Форма за контакт: https://advokat-petrova.com/контакти

Сайтът е създаден за предоставяне на информация за адвокат Петранка Петрова и областта, в която практикува; адреса на дейността и начините за контакт с адвоката; информация за тарифата, по която обичайно работи адвоката; споделяне на информация по актуални правни въпроси и дискусии, законодателството и съдебната практика; публикуване на авторски материали по въпроси на правото, законодателството и съдебната практика.

Публикациите в сайта по никакъв начин не представляват и не съставляват правен съвет по конкретен казус. Те са информативни изложения или становища по принципни въпроси на правото, законодателството и съдебната практика. Отразяват личното становище на адвокат Петрова и/или систематизирана обобщена, най-обща информация от доктрината и съдебната практика по даден правен въпрос, които авторът счита, че биха представлявали интерес за читателя, нямат за цел и не съставляват професионален правен съвет.

Конкретна правна помощ и съдействие по правен казус се осъществява от адв. Петрова след детайлно проучване и анализ на всички факти и обстоятелства по казуса и сключване на договор за правна защита и съдействие.

Адвокат Петрова не поема каквато и да е отговорност за причинени вреди на когото и да било от предприето и осъществено поведение /действие или бездействие/ в резултат на която и да е част от публикациите, становищата и информацията в сайта.

На сайта могат да бъдат публикувани/споделяни статии, коментари, становища и мнения на други автори по правни въпроси, законодателни промени и други теми само след задължително посочване на източника и автора.

Строго се забранява копирането, възпроизвеждането на текст, изображения и всякакво съдържание от сайта. Разрешава се само сред изрично писмено съгласие на адвокат Петрова, като посочването на връзки към сайта е задължително.

Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта, с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други ограничени, предвидени в действащото законодателство.

Потребителите на сайта нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта.
Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood).

Потребителите няма право да ползват screenshot на сайта без изрично разрешение на адвокат Петранка Петрова.

Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

Адвокат Петрова не се ангажира с отговорност относно актуалността, точността и изчерпателността на информацията, съдържаща се в сайта.

ФОРМА ЗА КОНТАКТИ

  • Запитванията от формата за контакти няма да бъдат публикувани под никаква форма в сайта.
  • Формата за контакти е създадена за бърза и достъпна форма за уговаряне на ден и час или за запитване относно правна защита и съдействие по конкретен казус и дали адв. Петрова работи в дадена правна сфера. Попълването на полетата „име“, „е-mail и „телефон“ е алтернативно – в зависимост от предпочитания от потребителя начин за обратна връзка.
  • Чрез формата за контакти не се осъществяват правни консултации или консултации по конкретни казуси. Поемането на работа по даден правен казус се осъществява единствено след постигане на съответното споразумение за това и обективирането му в договор за правна защита и съдействие между клиента и адвоката.
  • На анонимно зададени въпроси и теми няма да се отговаря.
  • Адвокат Петрова не се ангажира изрично да отговаря на всички въпроси, зададени чрез формата за контакти. Тъй като адвокат Петрова практикува в определени области на правата, тя преценява лично дали се чувства достатъчно компетентна по даден казус и дали може да даде професионален отговор.
  • Използването на услугата контакти не обвързва по никакъв начин потребителя от една страна и адвокат Петрова от друга.
  • Адвокат Петрова не се ангажира изрично да изготвя персонална оферта на потребител изискал такава.