Обслужване

Можем да Ви бъдем полезни 

Услуги

Абонаментно счетоводно обслужване

 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата, съгласно специфичната й дейност;
 • Разработване на индивидуален сметкоплан, съобразно дейността на фирмата;
 • Осчетоводяване на извършените стопански операции съгласно българското законодателство и специфичните й потребности;
 • Изготвяне на месечните справки – декларации по закона за ДДС и предаването им НАП;
 • Ежедневно следене на финансовия резултат за данъчния период (ДДС за внасяне / ДДС за възстановяване);
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларациите и подаването им в съответните институции;
 • Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банки;
 • Изготвяне на справки за вземанията и задълженията на фирмата;
 • Изчисляване на амортизационните отчисления;
 • Изчисляване на текущия финансов резултат;
 • Следене на постъпили плащания по фактури, уведомяване на клиента за забавени плащания от контрагенти.

Еднократни счетоводни услуги

      Еднократните счетоводни услуги са предназначени за клиенти, които нямат договор за счетоводно обслужване с нас, но въпреки това могат да се възползват от нашия професионализъм. Еднократните услуги, които фирмата предлага са именно

 • Изготвяне на годишен финансов отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за дълготрайните активи, отчет за капитала;
 • Изготвяне на статистически отчети и предаването им в НСИ;
 • Изготвяне на Годишната данъчна декларация;
 • Изготвяне на УП-2 и УП-3 след предоставяне на необходимите документи.

Личен състав и работна заплата

     Услугите, свързани с личен състав и работна заплата, които фирмата предлага включват:

 • Изготвяне на цялостни досиета на служителите – трудови или граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди и др., необходими за дейността на съответната фирма;
 • Изготвяне на месечните ведомости за възнагражденията на служителите и подаване на свързаните с тях декларации в НАП;
 • Изготвяне на платежните нареждания за осигуровките и данъците на персонала;
 • Изготвяне на предварителни разчети за сумата на дължимите осигуровки за месеца
 • Подаване на болничните листове в НОИ;
 • Изготвяне на всички необходими декларации, служебни бележки и удостоверения във връзка с отношения с НАП, НОИ, Инспекция по труда и останалите държавни институции;
 • Консултации и съвети относно промени в социалното, здравното, пенсионното и трудовото законодателство;
 • Изготвяне на разчети за необходимите средства за работни заплати и актуализирането им при промяна на осигурителната тежест

Правни консултации

    „Логис Консултинг“ предлага компетентни услуги в областта на търговското право:

 • първоначално откриване на фирма – регистрация на дружества, ЕТ, клонове, клон на чуждестранни търговци, представителства, неперсонифицирани дружества, физически лица – свободни професии, юридически лица с нестопанска цел;
 • обявяване на годишни счетоводни отчети в Търговския регистър;
 • ликвидация на търговски дружества – изготвяне на документи за вписване в Търговския регистър на всякакъв вид корекции по партидата на търговците, в това число: промяна на седалище и адрес на управление, промяна в капитала, промяна в дяловото участие, промяна в правно-организационната форма, преобразуване, заличаване и др.

Услуги в областта на административното право:

 • административно обжалване на ДРА, възразяване на данъчно-ревизионни доклади, възразяване на актове за установяване на нарушения – по ЗАНН или специални производства;
 • обжалване на административни актове по АПК – изготвяне на възражения против УАН по ЗДДС или други данъчни закони;
 • обжалване на данъчно-ревизионни актове, свързани с прилагане на СИДДО

Услуги в областта на гражданското право:

 • изготвяне на многообразна гама от договори, необходими за дейността на всяка фирма;
 • проучване на вещно-правни казуси, включително изготвяне на предварителен договор и съдействие при изповядване на сделка пред нотариус;

Административни услуги

   Административните услуги включват:

 • Събиране на документи от офиса на фирмата –клиент;
 • Изваждане на необходимите удостоверения за актуално състояние на фирмата;
 • Онлайн банкиране;
 • Представляване пред съответните държавни институции;
 • Съдействие при лицензиране на бизнеса Ви и регистрацията му в държавните институции.

Счетоводни консултации

     Фирмата предлага консултации в областта на данъчното, трудовото и осигурителното право при възникване на следните ситуации:

 • Проблеми, свързани със стартирането на нов бизнес;
 • Оптимизиране на разходите за осигуровки и данъци и легални начини за намаляването им;
 • Консултации, касаещи действието на Закона за местни данъци и такси;
 • Консултации, свързани със Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане;
 • Консултации за данъчните ефекти от едно или друго управленско решение

Консултантски услуги

    Консултантски услуги, предлагани при стартиране на нов бизнес:

 • Съдействие при изготвяне на бизнес план;
 • Консултации относно стартирането развитието на бизнеса;
 • Съдействие при комуникация или проблеми с държавни институции;
 • Съдействие относно регистрацията на бизнеса Ви.

  Застраховане

       При нас може да сключите следните видове застраховки, към водещи застрахователни компании в страната :

  • Гражданска отговорност;
  • Автокаско;
  • Имуществени застраховки;
  • Медицински застраховки при пътуване;
  • Застраховка Живот;
  • Професионална отговорност;
  • други;